Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, het bezoek aan en de registratie door bezoekers van de website www.Voor Mijn Kleinkind (hierna: de “Website”) van de Stichting Voor Mijn Kleinkind (hierna: “Voor Mijn Kleinkind”). Voor Mijn Kleinkind is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59766670. Door het gebruikmaken en bezoeken van, alsmede het registreren op de Website word je geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Wij adviseren je derhalve om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “bezoekers” of “gebruikers” worden zowel niet-geregistreerde als geregistreerde bezoekers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 De Website biedt de mogelijkheid om informatie te bekijken zonder dat je een geregistreerde gebruiker bent van de Website. Bepaalde andere activiteiten op de Website, zoals het plaatsen van foto’s en berichten, het posten van reacties kun je alleen dan plaatsvinden wanneer je een geregistreerde gebruiker bent.

1.2 Voor Mijn Kleinkind is zich voortdurend aan het vernieuwen en als dusdanig erken je en ga je akkoord dat de Website als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing geheel naar goeddunken van Voor Mijn Kleinkind en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan jou of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) (geheel of gedeeltelijk) kan stopzetten of veranderen.

2. Registratie

2.1 Iedereen kan zich kosteloos registreren op de Website mits je bij registratie aangeeft dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en je het elektronische registratieformulier invult en via de Website verstuurt naar Voor Mijn Kleinkind. Je dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

2.2 Voor Mijn Kleinkind is eveneens op ieder moment, zonder opgave van redenen gerechtigd om de registratie van een gebruiker te weigeren.

2.3 Voor Mijn Kleinkind is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die geregistreerde gebruikers op het registratieformulier, of in hun contact met andere gebruikers opgeven.

2.4 Na registratie krijg je een wachtwoord en overige inloggegevens toegestuurd naar het door jou op het registratieformulier opgegeven e-mailadres. Je bent vanaf dat moment een geregistreerde gebruiker. Voor zover in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een gebruiker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde gebruiker.

2.5 Na registratie kun je “Gebruikers Content” op de Website plaatsen.

2.6 Je registratie is persoonsgebonden en je verklaart dat je jouw registratie uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en/of gebruiken. Voor Mijn Kleinkind raadt je daarom aan je inloggegevens geheim te houden. Verder verklaar je jouw registratie en/of jouw inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of overdragen.

3. Wijziging algemene voorwaarden en Website

3.1 Voor Mijn Kleinkind behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd periodiek de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap op de Website worden geattendeerd op eventuele materiele wijzigingen van de algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de reeds bestaande registraties. Indien een geregistreerde gebruiker niet instemt met de wijziging van de algemene voorwaarden, kan de geregistreerde gebruiker de registratie (doen) beëindigen. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van de Website door een gebruiker gedurende een termijn van twee maanden na bekendmaking van de wijziging van de algemene voorwaarden wordt de gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

3.2 Voor Mijn Kleinkind is te allen tijde gerechtigd de Website, de inhoud van de Website en/of de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Voor Mijn Kleinkind is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Gebruiksvoorschriften Website

4.1 Voor Mijn Kleinkind adviseert je om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Vermijdt het openbaar maken van gevoelige persoonlijke informatie en maak deze ook niet bekend aan andere gebruikers. Realiseer je dat de Website bedoelt is voor het mogelijk maken van het herstel van contact met je kleinkind(eren) en niemand gebaat is met informatie die zulks op enige wijze in de weg kan staan. Laat negatieve uitlatingen dus achterwegen en stel je positief op naar het beeld dat je kleinkind(eren) ertoe kan zetten om contact met je te willen zoeken.

4.2 Zorg voor een afdoende beveiliging van je computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot je computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door jou gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

5. Gedragsregels

5.1 Bij het gebruik van de Website en het plaatsen van Gebruikers Content wordt je geacht je aan de gedragsregels en voorwaarden te houden die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

5.2. Je zult de Website niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden en/of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 De Gebruikers Content zal:
a. geen content bevatten die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
b. geen content bevatten met expliciet of zinloos geweld, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van iemand;
c. geen shockerende content bevatten;
d. geen (bedrijfs)geheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke content bevatten die niet door jou zelf is gemaakt of waarvan je geen gebruik mag maken;
e. geen ongewenste reclame, bevatten;
f.  het is niet toegestaan profielen of berichten aan ouders te plaatsen of te richten;
g. het is niet toegestaan een foto van de kleinkinderen waar je contact mee wenst te plaatsen!

5.4 Het is je als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van Voor Mijn Kleinkind of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen door:
a. het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
b. gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systemen zoals een robot, spider of offline reader;
c. het je onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Voor Mijn Kleinkind of andere gebruikers;
d. het wissen van bestanden op computers of systemen van Voor Mijn Kleinkind of andere gebruikers;
e. de beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
f. andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere gebruikers geplaatste content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.

5.5 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Voor Mijn Kleinkind via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de (content op de) Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.

5.6 Je zult de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten of het aanprijzen van andere websites, al dan niet van jezelf en/of van anderen.

5.7 Ieder ander gebruik van de Website, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voor Mijn Kleinkind.

5.8 Je zal Voor Mijn Kleinkind onmiddellijk over ieder oneigenlijk gebruik van je registratie, je account of je inloggegevens alsmede over iedere andere overtreding van deze gedragsregels en voorwaarden informeren.

5.9 Je gaat ermee akkoord dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat Voor Mijn Kleinkind jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Voor Mijn Kleinkind eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

5.10 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Content ligt volledig en uitsluitend bij de persoon die deze Gebruikers Content heeft geplaatst op de Website. Het is niet toegestaan Gebruikers Content, ongeacht de duur ervan via de Website ongeoorloofd te verveelvoudigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content. Door het plaatsen van Gebruikers Content op de Website verklaar je en garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen beschikt. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere geregistreerde gebruikers van de Website. Deze bepaling is van toepassing zowel voor Gebruikers Content die zelfstandig is gecreëerd als voor content die, met of zonder gebruik van de diensten van Voor Mijn Kleinkind, van andere websites of bronnen afkomstig is.

5.11 Je aanvaardt het feit, dat jij als geregistreerde gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die via je account en/of met je inloggegevens worden verricht.

5.12 Je zal geen persoonlijke gegevens van andere geregistreerde gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

5.13 Voor Mijn Kleinkind verleent alleen exploitanten van zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal.

6. Gebruikers Content verwijderen, registratie beëindigen

6.1 Als je naar het oordeel van Voor Mijn Kleinkind in strijd handelt met artikel 5 of enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, heeft Voor Mijn Kleinkind op ieder moment het recht om zonder opgave van redenen maatregelen te nemen. De maatregelen die Voor Mijn Kleinkind kan nemen omvatten:
a. het aanpassen, blokkeren of verwijderen van door jou op de Website geplaatste Gebruikers Content;
b. het tijdelijk of permanent uitsluiten van jouw toegang tot de Website;
c. het beëindigen van een je registratie door het onbruikbaar maken van je inloggegevens;
d. het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de jouw schending van de algemene voorwaarden, waaronder begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, die Voor Mijn Kleinkind maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

6.2 Voor Mijn Kleinkind controleert Gebruikers Content vooraf op de Website. Voor Mijn Kleinkind streeft er naar om in geval van meldingen aangaande niet toelaatbare Gebruikers Content binnen 3 werkdagen de maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht.

6.3 Iedere geregistreerde gebruiker kan op ieder moment de registratie beëindigen. Indien je Voor Mijn Kleinkind van deze beëindiging op de hoogte brengt, zal Voor Mijn Kleinkind je opgeslagen persoonsgegevens verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

6.4 Voor Mijn Kleinkind is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien Voor Mijn Kleinkind gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6.

7. Intellectuele eigendomsrechten (o.a. auteursrechten)

7.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, alsmede domeinnamen, op het format, het concept, de look & feel en de naam van de Website, alsmede de content daarvan, bij Voor Mijn Kleinkind.

7.2 Je behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door jou geplaatste Gebruikers Content. Je stemt er mee in dat Voor Mijn Kleinkind reclame toont, in welke vorm dan ook.

7.2 Voor de duur van je registratie mag je voor het uitsluitend gebruik van de Website gratis gebruikmaken van de door Voor Mijn Kleinkind beschikbaar gestelde software.

7.3 Voor Mijn Kleinkind spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Voor Mijn Kleinkind verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk makende Gebruikers Content. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
a. een beschrijving van de Gebruikers Content, de volledige URL en zo mogelijk de accountnaam van de geregistreerde gebruiker;
b. een omschrijving van de rechten die je bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
c. Je contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Voor Mijn Kleinkind met je in contact kan treden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Je vrijwaart Voor Mijn Kleinkind van alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de Website, waaronder het plaatsen van Gebruikers Content, en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van Voor Mijn Kleinkind, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, je registratie, nader door Voor Mijn Kleinkind gestelde regels en/of aanwijzingen die je van Voor Mijn Kleinkind hebt ontvangen. Je bent eveneens aansprakelijk voor alle mogelijke schade en/of kosten, buitengerechtelijk of gerechtelijk, die Voor Mijn Kleinkind maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

8.2 Voor Mijn Kleinkind is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen gebruikers of voormalige gebruikers van de Website wegens gebruik van deze Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. Voor Mijn Kleinkind verwijst je naar artikel 6.2 indien je dergelijke content aantreft op de Website.

8.3 Voor Mijn Kleinkind accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Voor Mijn Kleinkind draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

8.4 Voor Mijn Kleinkind is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Voor Mijn Kleinkind.

9. Privacy

9.1 Om de dienst te kunnen bieden verzamelt Voor Mijn Kleinkind persoonsgegevens van de grootouders. De persoonsgegevens van grotouders is beschermd en zal niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze gegevens zijn niet openbaar. Gegevens en berichten voor kleinkinderen zijn alleen te bekijken met toestemming van de grootouders en staan niet openbaar. De website is voorzien van een veiligheidscertificaat (secure).

9.2 De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Voor Mijn Kleinkind verzamelde gegevens. Informatie hieromtrent staat separaat omschreven in de disclaimer van de Website.