ANBI status

ANBI status

Met ingang van 20 januari 2014 is Stichting Voor Mijn Kleinkind aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inkomsten

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:
• Vennootschapsbelasting
• Inkomstenbelasting
• Schenk- en erfbelasting

Uitgaven

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

 

Donateurs/Erflaters

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Over uw giften aan onze Stichting zijn (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de Stichting geen schenkings-/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig ten goede komt voor de exploitatie en activiteiten van de Stichting.

Door de publicatie van financiële jaarstukken op de website van Voor Mijn Kleinkind zal over de besteding van gelden verantwoording worden afgelegd.