Disclaimer

Disclaimer

Inleiding
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van, het bezoek aan en de registratie door bezoekers van de website www.voormijnkleinkind.nl (hierna: de “Website”) van de Stichting Voor Mijn Kleinkind (hierna: “Voor Mijn Kleinkind”).

Voor Mijn Kleinkind is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voor Mijn Kleinkind houdt zich dan ook in dit geval aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Er worden geen berichten (dagboekjes) voor kinderen openbaar geplaatst op onze website. Alle dagboekjes zijn alleen toegankelijk voor het betreffende kleinkind(en) na toestemming van zijn/haar grootouder(ers). Gegevens van grootouders staan niet openbaar.

Website Voor Mijn Kleinkind en andere websites

Op de Website van Voor Mijn Kleinkind treft je een aantal links aan die verwijzen naar andere websites. Voor Mijn Kleinkind kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website verkregen is.

Copyright
© Copyright Voor Mijn Kleinkind 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (voormijnkleinkind.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Voor Mijn Kleinkind of zijn gelicentieerd aan Voor Mijn Kleinkind.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voor Mijn Kleinkind of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Voor Mijn Kleinkind”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

info@voormijnkleinkind.nl