Verdrag rechten kind

Verdrag van de rechten van het kind

Artikel 8 van het (IVRK) Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Beschrijft dat een kind het “recht” heeft zijn identiteit te behouden inclusief familiebetrekkingen. Nederland loopt ten aanzien van de ons omringende landen uit de pas en wij zien hier graag verandering in.

IVRK Artikel 8 Eerbiediging van identiteit

1. De Staten die partij zijn verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kleinkind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.
2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en bescherming teneinde zijn identiteit snel te herstellen.